energie gas electriciteit elektriciteit water
monitorsysteem

klik

hier

 

Pijl

 

Energie monitorsysteem

Energie monitorsysteem op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Europese energieproducenten incasseren dit jaar vele miljarden aan overwinsten dankzij de invoering van de CO2-emissiehandel en energie monitorsysteem. Burgers en bedrijven betalen het gelag in de vorm van hogere elektriciteitsrekeningen. Dat is kort samengevat de conclusie van een diepgravend onderzoek van het energie monitorsysteem in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, dat vorige week bekend werd. De Kamer debatteert vandaag over deze kwestie.

Wat is er precies aan de hand? Europese stroomproducenten zijn, net als bedrijven uit enkele andere industriële sectoren, sinds begin dit jaar gebonden aan maximum-uitstootnormen voor het broeikasgas CO2 (kooldioxide) en kunnen handelen in CO2-uitstootrechten om aan die energie monitorsysteem normen te voldoen. Deze emissiehandel blijkt een uiterst lucratieve zaak te zijn voor die bedrijven.

Op het eerste gezicht lijkt dat nogal tegenstrijdig. De bedrijven worden immers beperkt in een activiteit die voorheen vrij en gratis was. Dat zij hier toch beter van worden, heeft te maken met de manier waarop de emissierechten worden verdeeld.

De emissiehandelsrichtlijn heeft energie monitorsysteem van het recht om CO2 uit te stoten een schaars goed gemaakt, dat een bepaalde waarde heeft.

Gas monitorsysteem

Hoeveel dat recht waard gas monitorsysteem is, wordt grotendeels bepaald door de uitstootnormen die de Europese Commissie en de lidstaten stellen. Als zij het plafond zo hoog stellen dat bedrijven daar zonder moeite aan kunnen voldoen, blijven de rechten uiteraard zonder waarde. In werkelijkheid is ervoor gekozen om het plafond te stellen op ruwweg 90 procent van de uitstoot van de bedrijven in het gas monitorsysteem voorafgaande jaar. In een business as usual-scenario ontstaat dus vanzelf schaarste. Dat blijkt ook, want de CO2-uitstootrechten kregen in de markt meteen al een prijs, die in de loop van het jaar verder is gas monitorsysteem opgelopen.

Wie verdient er nu aan het schaarse goed dat de CO2-uitstoot is geworden? Dat hangt ervan af wie eigenaar is van de rechten. In eerste instantie waren de rechten eigendom van de staat gas monitorsysteem - van de EU-lidstaten en de Europese Commissie. Die heeft er echter voor gekozen de rechten gratis weg te geven aan de bedrijven die onder de richtlijn vallen. Dat is gebeurd onder politieke druk, omdat de Commissie bang was dat het Europese bedrijfsleven zou worden benadeeld ten opzichte van de Amerikaanse en Aziatische concurrentie, die geen beperkingen gas monitorsysteem in CO2-uitstoot kennen.

Electriciteit monitorsysteem

De bedrijven hebben weliswaar iets minder rechten gekregen dan electriciteit monitorsysteem hun uitstoot in het voorafgaande jaar, en moeten onder een business as usual-scenario wat rechten bijkopen, maar de rechten die ze hebben gekregen, zijn nu hun electriciteit monitorsysteem eigendom.

De nieuwe eigenaren zijn vervolgens gaan kijken hoe zij hun rechten te gelde kunnen maken. Dit werkt als volgt. Een elektriciteitsproducent beschikt over een bepaald aantal rechten. Iedere keer als electriciteits monitorsysteem elektriciteit verkoopt die gepaard gaat met de uitstoot van CO2 - dat gebeurt als gas of steenkool wordt verbrand voor de stroomopwekking - verliest hij een stuk van zijn rechten. Hij zal daarom bij de kostprijs van die elektriciteit de marktwaarde van de verloren gegane rechten electriciteit monitorsysteem optellen. Dat wil zeggen, het bedrag dat de rechten zouden opbrengen als hij ze in de markt voor CO2-rechten zou verkopen. De nieuwe kostprijs wordt de basis van het bedrag dat hij in rekening zal willen brengen bij zijn electriciteits monitorsysteem afnemers. Daarbovenop zal hij uiteraard een winstmarge willen realiseren.

In feite zegt het energiebedrijf tegen zijn klanten: jullie willen een product kopen waaraan een schaars goed is gekoppeld electriciteits monitorsysteem, het recht om CO2 electriciteit monitorsysteem uit te stoten. Daar moeten jullie voor betalen: je koopt elektriciteit plus een CO2-opslag.

Elektriciteit monitorsysteem

Of de producent er daadwerkelijk in slaagt de CO2 -prijs geheel of gedeeltelijk door te berekenen, hangt mede af van de elektriciteit monitorsysteem marktomstandigheden. Als de markt concurrerend is en er is meer aanbod dan vraag, zal dat niet of moeilijk lukken, net zoals ook andere kosten dan niet altijd kunnen worden elektriciteit monitorsysteem doorberekend. In de huidige markt lukt dat echter vrij goed, heeft elektriciteit monitorsysteem vastgesteld. Dat is niet verwonderlijk, want het aanbod van elektriciteit is krap en de markt is niet erg concurrerend.

Aangezien de producenten hun CO2-rechten gratis hebben gekregen, zijn zij in de huidige markt dus in staat enorme elektriciteits monitorsysteem windfall profits te behalen, ten koste van de afnemers, die voor de uitstootrechten moeten betalen.

Sommige critici stellen nu dat de energiebedrijven het systeem elektriciteit monitorsysteem misbruiken. Zij vinden dat de bedrijven de waarde van de rechten niet zouden mogen doorberekenen in de prijs, omdat ze die gratis hebben gekregen. Die kritiek is niet terecht. Waar staat dat je iets wat je gratis hebt gehad elektriciteits monitorsysteem, weer weg moet geven? De energiebedrijven vertonen normaal rationeel economisch gedrag. Dat gedrag leidt bovendien tot het door de richtlijn gewenste resultaat: CO2-gedreven elektriciteitsproductie wordt duurder.

Water monitorsysteem

Fout is dat de CO2-opslag terechtkomt bij de energiebedrijven. De EU heeft in feite water monitorsysteem een kartel gecreëerd van een beperkt aantal bedrijven die het exclusieve recht hebben gekregen om CO2 uit te stoten en die daar flink aan verdienen. De vervuiler verdient!

Volgend jaar besluit de Commissie over de toekenning van rechten voor de periode 2008-2012. Dan moet deze weeffout in het systeem worden hersteld. De eerlijkste optie is om de rechten van water monitorsysteem veilen. Water monitorsysteem van Economische Zaken heeft al aangegeven dat hij daar voorstander van is. De overheid zou de opbrengst van een veiling kunnen besteden aan lastenverlichting op andere terreinen dan energieverbruik.

Iets anders is of je sowieso met het systeem door moet gaan water monitorsysteem. Het is zeer de vraag of de EU eenzijdig de CO2-uitstoot moet beperken, terwijl haar belangrijkste handelspartners dat niet doen. Het risico is groot dat partijen die worden getroffen door de kosten van het systeem, in dit geval de energieverbruikers, hun productie zullen verplaatsen buiten Europa, als dat mogelijk is. Daar wordt het milieu niet beter van en de economie slechter. Ook is het denkbaar water monitorsysteem dat partijen die uitstootrechten bezitten, hun productie eenvoudigweg terugschroeven om die rechten te gelde te maken. Maar dat is een andere discussie, die overigens ook hoognodig moet worden gevoerd.

elektriciteits monitorsysteem en elektriciteits monitorsysteem

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012