energie gas electriciteit elektriciteit water
meters

klik

hier

 

Pijl

 

Energie meters

Energie meters op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Marktfalen vertraagt de groei van duurzame energie en energie meters. Een intensievere rol van de overheid is cruciaal. Knelpunt vormen niet de voorraden fossiele brandstoffen maar de milieu-effecten én de omvang van de investeringen en de energie meters

Een allesoverheersend probleem is de toekomstige energievoorziening. Onze afhankelijkheid van energie is beangstigend. De samenleving is geheel gebaseerd op goedkope energie. Nu ook in andere delen van de wereld de welvaart toeneemt energie meters, groeit de vraag naar energie meters en energie nog sterker. De huidige wereldenergieconsumptie komt neer op 250 miljoen vaten olie per dag. Daarvan komen 30 miljoen vaten op het conto van hydro- en kernenergie en 0,3 miljoen vaten van wind- en zonne-energie. Niet minder dan 220 miljoen vaten verstoken we per dag aan fossiele brandstof zoals steenkool, olie en gas. Dat is veertien kubieke kilometer energie meters olie per jaar. Energie meters voorspelt een groei van de wereldenergieconsumptie in 2030 met veertig procent.

Gas meters

De omvang van de wereldvoorraden fossiele brandstof en gas meters is zo groot dat voor een tekort in deze eeuw niet wordt gevreesd. Wel moet zowel in exploratie als exploitatie en verwerking fors meer worden geïnvesteerd in teerzanden en in verbeterde opbrengst uit huidige bronnen. Een tweede fundamenteel probleem is de CO2-productie die tot klimaatveranderingen gas meters leidt. De energiesector kampt dus met een milieu- én een investeringsprobleem.

Voor het oplossen van het klimaatprobleem is het noodzakelijk de uitstoot van koolzuurgas te reduceren en duurzame energiebronnen voortvarend te gas meters ontwikkelen. Dan is het ook mogelijk te voldoen aan de verplichtingen die we in het kader van Kyoto op ons hebben genomen. Minder uitstoot van CO2 kan door te besparen op gebruik van fossiele brandstoffen en door het scheiden en opslaan van CO2. De gas meters mogelijkheden van energiebesparing in verwarming en industrie worden vaak onderschat. De huidige prijzen van fossiele brandstoffen stimuleren dergelijke besparingen.

Electriciteit meters

In mobiliteit zijn de mogelijkheden van vooral electriciteit meters groot. Het lijkt er evenwel op dat onze huidige levensstijl een tegengesteld effect heeft. Private en publieke partijen onderzoeken wereldwijd opslag van electriciteit meters en koolzuurgas en er lopen grootschalige experimenten. Ook het systeem van verhandelbare CO2-rechten stimuleert.

De belangrijkste duurzame energiebronnen zijn wind- en zonne-energie, de waterstofeconomie, electriciteits meters en biomassa.

De capaciteit van de geïnstalleerde mondiale windenergie bedraagt 48.000 megawatt. Het Deense bedrijf electriciteit meters is wereldleider met een marktaandeel van 35 procent en een omzet van 2,6 miljard dollar. Nagenoeg overal ter wereld ondersteunen overheden windenergie. Zo kennen de VS een belastingverlaging van 1,8 dollarcent per kilowattuur.

De hogere olieprijs heeft een positief effect op electriciteit meters de rentabiliteit van windenergie. Veel kan nog worden gewonnen met molens met een grote spanwijdte. Probleem is de invloed van snel wisselende windsnelheden en daarmee het elektrisch vermogen.

Met de stijging van de olieprijs komt ook energieopwekking via zonnecellen naderbij. Voordeel is dat de opbrengst uit elektrische energie bestaat. Nadeel is dat grote oppervlakten electriciteits meters nodig zijn.

Elektriciteit meters

Voor het gebruik van waterstof zijn er diverse locaties, zoals elektriciteit meters, Washington DC, Singapore en Californië, waar een distributiesysteem voor toepassing van waterstof in voertuigen tot stand is gebracht. In Amsterdam rijdt een bus op waterstof en Arnhem overweegt het opzetten van een distributiesysteem. Voordeel van waterstof is dat deze bij verbranding geen schadelijk elektriciteits meters milieueffect heeft.

Grootscheepse toepassing van biomassa - landbouwproducten als brandstof - brengt twee problemen met zich mee: onttrekken van landbouwgrond aan productie van voedsel en de uiteindelijke koppeling van voedsel- aan elektriciteit meters energieprijzen. De voedselprijzen zullen naar verwachting stijgen met voorspelbare gevolgen voor het verdelingsvraagstuk.

Aantasting van het milieu en klimaatverandering zijn naast snelle bevolkingsgroei en verkeerde politieke beslissingen de belangrijkste factoren van de ondergang van een cultuur, aldus elektriciteits meters, hoogleraar aan de Universiteit van Californië in Los Angeles en auteur van het boek elektriciteit meters. Hierin beschrijft hij hoe samenlevingen kunnen kiezen voor mislukken of slagen. Elektriciteits meters geeft beschrijvingen van voorbije culturen en traceerde een fundamenteel patroon van catastrofen die het gevolg zijn van het verkwisten van natuurlijke hulpbronnen en meer in het algemeen het veronachtzamen van signalen uit de omgeving.

Water meters

Nederland is een dichtbevolkt land met een energie-intensieve economie. Het is ook zeer kwetsbaar voor de gevolgen van het broeikaseffect en water meters. We beschikken in Nederland over veel deskundigheid op het gebied van energie. Nederland is de vestigingsplaats van het belangrijke exploratie- en productielaboratorium van Shell in water meters. In de publieke sector beschikt Nederland over het inmiddels vijftigjarige Energieonderzoekscentrum in Petten en de activiteiten van water meters en water meters. De private en publieke sector werken in Nederland beide aan veel van de aspecten van het energieprobleem. En doen dat vaak in verschillende vormen van samenwerking. Daarmee is de kans groot dat de resultaten van het onderzoek in de publieke sector ook worden toegepast door bedrijven.

Naast het uitvoeren van fundamenteel onderzoek in universiteiten zien we de grootste uitdaging in publiek-private samenwerking. Bij de keuze van de onderwerpen van onderzoek moeten we ons daarbij vooral laten leiden. Samenwerking vanuit eigen taken, verantwoordelijkheden en inzichten. En vooral gebaseerd op het realiseren van water meters vooraf gestelde doelen. Innovatiegericht onderzoek dus, gebaseerd op breed opgezette scenario's.

De Nederlandse overheid speelt al een actieve rol op energie meters gebied. Gezien de omvang en de aard van het probleem en het nadrukkelijke marktfalen bij het tot stand brengen van duurzame energiesystemen mag deze rol nog aanzienlijk intensiever. Er is nog tijd, maar de transitie vergt grote investeringen, om te beginnen van de overheden, waar ook ter wereld.

elektriciteits meters en elektriciteits meters

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012