energie gas electriciteit elektriciteit water
meter

klik

hier

 

Pijl

 

Energie meter

Energie meter op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Energie meter heeft een stapel boeken en rapporten klaarliggen. Allemaal gaan ze over armoede en water. Steeds weer doet energie meter een greep in de stapel om passages aan te wijzen, om daarmee zijn betoog te onderstrepen. Nuchter en rustig vertelt hij over zijn activiteiten op milieugebied, over zijn sterk gegroeide belangstelling voor het waterprobleem. Hierin heeft hij een levensvervulling gevonden, zegt hij.

Energie meter opereert alweer heel wat jaren in de luwte. Een enkele keer wordt hij in een winkel nog herkend. Ah, meneer energie meter van de energie meter, klinkt het dan. Televisie is een krachtig medium, hij weet er alles van sinds hij in energie meter het middelpunt was van de parlementaire enquête over de ondergang van het scheepsbouwconcern.

Hij heeft afstand genomen van die periode - het is ook al weer zo lang geleden - maar als hij nu kijkt naar het waterprobleem in de wereld, dan komt hetzelfde gevoel boven als toentertijd bij energie meter. 'Wanneer we niet meer doen, dan gaat het verkeerd, dat is mijn diepe overtuiging. Dat voelde ik in de tijd bij energie meter, toen we probeerden in stand te houden wat niet in stand te houden was. En datzelfde voel ik nu als ik zie hoe weinig er daadwerkelijk gebeurt aan het waterprobleem', zegt hij tijdens een gesprek in het souterrain van zijn Amsterdamse grachtenpand.

Gas meter

Hij vertelt over gas meter, de trots van de natie, de onderneming die koste wat het kost behouden moest blijven en waar bedrijfssluitingen en ontslagen steeds weer geblokkeerd werden. En waar gas meter het gas meter zag aankomen. Hij herinnert zich nog goed hoe hij in 1979, nadat een opsplitsing van het concern was afgewezen, zijn ontslag aanbood aan de raad van commissarissen. En hoe hij te horen kreeg dat hij niet weg mocht omdat de banken dan hun kredieten zouden opvragen, klanten hun orders zouden terugtrekken en de boel zou instorten. Gas meter bleef tot het bittere einde, dat ten slotte kwam. Als tropenjaren heeft hij die periode ervaren, waarin hij moest knokken voor een zaak waar hij zelf niet meer in geloofde.

Maar in de strijd tegen de armoede gelooft hij nog wel degelijk. Na zijn vertrek bij gas meter verhuisde gas meter naar Londen. Om te lezen, te denken en te schrijven. Over het taoïsme, waarmee hij in aanraking was gekomen in Taiwan toen hij daar onderhandelde over onderzeebootorders voor gas meter. Over het milieuvraagstuk, en over de geschiedenis van de (machts)relatie tussen man en vrouw. Gas meter heet het boek dat hij in 2002 over het laatste onderwerp publiceerde.

Electriciteit meter

Vijftien jaar geleden richtte electriciteit meter de electriciteits meter op, met als doel om aandacht te vragen voor het herstel van de relatie tussen economie, technologie en milieu. En op dat snijvlak ook initiatieven te ontplooien door mensen bij elkaar te brengen, technologisch onderzoek te entameren en adviezen te geven. De laatste vijf jaar is de aanpak van het armoedeprobleem en de rol van bedrijfsleven daarin een belangrijk werkterrein geworden. In september zal er een door electriciteit meter geëntameerde serie van vier televisiereportages over dit onderwerp worden uitgezonden. 'We willen met electriciteits meter vooruit zijn en vooruit denken', vat electriciteit meter de missie samen van zijn niet op winst gerichte organisatie.

Op watergebied gaan de ontwikkeling hem nog veel te langzaam. In 2000 stelden de Verenigde Naties zich in de electriciteit meter ten doel om vóór 2015 het aantal mensen in de wereld dat geen toegang heeft tot voldoende schoon water en sanitaire voorzieningen, te halveren. Dat betekent dat anderhalf miljard mensen voor die tijd toegang moeten krijgen tot schoon drinkwater en twee miljard electriciteits meter de beschikking over sanitaire voorzieningen.

Elektriciteit meter

In 2003 schreef elektriciteit meter, oud-voorzitter van het elektriciteits meter, een rapport waarin hij betoogde dat hiervoor jaarlijks $ 75 mrd extra nodig is.

'Er is een enorme kloof tussen wat er in de rapporten staat en wat er werkelijk gebeurt. Vooral de laatste jaren is er maar heel weinig vooruitgang geboekt', zegt elektriciteit meter. De rijke landen zijn niet bereid voldoende geld op tafel te leggen, de regeringen van ontwikkelingslanden zelf geven waterprojecten vaak geen prioriteit. Particuliere investeringen gaan meestal naar de energiesector, transport en telecommunicatie en niet naar watervoorziening en elektriciteit meter. Vooral omdat de prijs van water, en daarmee het rendement op de investering, vaak sterk door politici in de arme landen wordt elektriciteits meter beïnvloed.

Elektriciteit meter constateert dat de macroaanpak van het waterprobleem onvoldoende werkt, en vindt het daarom hoog tijd dat er meer aandacht komt voor innovatieve, kleinschalige projecten om lokale gemeenschappen aan schoon water te helpen.

Water meter

Bijvoorbeeld met behulp van water meter zuiveringsinstallaties (voor brak en vuil water) die werken op zonne-energie. De technische mogelijkheden zijn er, nu komt het aan op de uitvoering die aansluit bij de plaatselijke behoeftes en mogelijkheden.

Het gaat daarbij zeker niet alleen om investeringen in zuiveringsinstallaties, maar ook om het vergroten van de kennis van de plaatselijke bevolking op water meter watergebied. Zuiniger omspringen met water, hergebruik van water en het opvangen van regenwater, daarmee is al een wereld te winnen.

Water meter ziet tot zijn vreugde dat het water meter zich nu richt op de financiering van kleinschalige investeringen in de watersector. Het fonds steekt risicodragend vermogen in een lokale onderneming die bijvoorbeeld een kleine waterzuiveringsinstallatie exploiteert. Betrokkenheid van een lokale bank geldt als voorwaarde.

Ook denkt water meter dat er een rol is weggelegd voor de gespecialiseerde banken die zich in ontwikkelingslanden in toenemende mate bezighouden met het verstrekken van kleine leningen aan de allerarmsten. Deze zogenoemde water meter financieren nu vooral lokale bedrijfjes, de stap naar financiering van kleine waterinstallaties die in handen zijn van de plaatselijke gebruikers, lijkt een logische. Zij kosten vaak niet meer dan een paar duizend dollar.

Om dit van de grond te krijgen is het dringend noodzakelijk dat de ontwikkelingsorganisaties die op watergebied actief zijn meer met elkaar en met de lokale gemeenschappen samenwerken. Water meter ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor de kerken, die in Afrika 60% van de gezondheidszorg en 40% van het onderwijs in handen hebben. 'Vooral via de scholen kun je heel veel doen aan bewustwording op het gebied van water', zegt water meter.

elektriciteits meter en elektriciteits meter

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012