energie gas electriciteit elektriciteit water
kostenverdeling

klik

hier

 

Pijl

 

Energie kostenverdeling

Energie kostenverdeling op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

De energie-intensieve industrie in Nederland klaagt al jaren steen en been bij het ministerie van Economische Zaken over de energie kostenverdeling hoge stroomprijzen. Eind vorige week maakte EZ bekend, na lobbywerk van werkgeversorganisatie VNO-NCW, dat een consortium van negen bedrijven gezamenlijk stroom wil inkopen om zo lagere prijzen te bedingen. Electrabel is de enige stroomproducent die zegt energie kostenverdeling 'in gesprek te zijn over een oplossing'.

'De voornaamste reden dat we in Nederland met hoge prijzen zitten, is omdat gas een groot deel uitmaakt van het brandstoffenpakket', zegt energie kostenverdeling, directeur van energie kostenverdeling Nederland, met een marktaandeel van 25% een van de grote stroomproducenten van het land. 'In Duitsland, Frankrijk en België maken kernenergie en kolencentrales een veel groter deel uit van het centralepark. Dat zie je terug in de prijzen.' In Nederland wordt circa 60% van de stroom met gas opgewekt. In België is dat ongeveer 20% en in Frankrijk om en nabij energie kostenverdeling de 5%.

Gas kostenverdeling

Het is lastig om op korte termijn de gas kostenverdeling voor grootverbruikers in Nederland structureel omlaag te brengen. 'Als je staatssteun uitsluit, is er bij het huidige brandstoffenpakket eigenlijk geen oplossing voor.' Uitbreiden in kernenergie of het aan elkaar knopen van de Nederlandse, Belgische en Franse elektriciteitsmarkt, zijn volgens gas kostenverdeling de beste mogelijkheden om de prijzen structureel omlaag te sturen. 'Ik zou zeggen: doe allebei.'

Op dit moment importeert Nederland al stroom uit België en Frankrijk (ook uit kerncentrales). Dat loopt via een veiling van gas kostenverdeling importcapaciteit. Een koppeling van de markten betekent dat Nederlandse gebruikers rechtstreeks bij Belgische en Franse stroomproducenten (goedkoper) kunnen inkopen. 'Als de overheid lagere prijzen wil, moet zij haar pijlen richten op het zo snel mogelijk realiseren van marktkoppelingen. Dan moeten de beheerders van de netwerken gaan gas kostenverdeling samenwerken. Ook de regelgeving moet op elkaar afgestemd worden.'

Electriciteit kostenverdeling

Nieuwe kerncentrales zijn in Nederland voorlopig niet te verwachten met electriciteit kostenverdeling. Electrabel heeft plannen om in Nederland nieuwe centrales te bouwen. Een nieuwe kerncentrale in Nederland staat echter niet op het lijstje van Electrabel. 'De publieke opinie is wel aan het kantelen, maar het is nog niet zover dat je in Nederland kunt zeggen dat je een kerncentrale wil gaan electriciteit kostenverdeling.'

Electrabel heeft plannen om een of twee gascentrales te bouwen en één kolencentrale. Electriciteit kostenverdeling: 'Hoeveel het er worden, weet ik nog niet. In Flevoland willen we de gascentrales bouwen, op de Maasvlakte bij Rotterdam de kolencentrale. We staan op het punt voor de gascentrales de MER-procedure (milieueffectrapportage, red.) te starten.'

Binnen een halfjaar neemt Electrabel een definitieve investeringsbeslissing voor electriciteit kostenverdeling voor de gascentrales. 'Die zouden dan in 2009 of 2010 in productie genomen kunnen worden.'

De nieuwbouw van centrales levert volgen electriciteits kostenverdeling niet automatisch lagere prijzen op. 'Producenten bouwen geen centrales om overcapaciteit te creëren. Als Electrabel besluit er een te bouwen, sluit een concurrent er misschien wel een.'

Elektriciteit kostenverdeling

Bedrijven die iets aan de hoge prijzen willen doen, kunnen volgens elektriciteit kostenverdeling het beste langetermijncontracten sluiten. 'De Nederlandse industrie moet die mogelijkheid gebruiken. Veel bedrijven hebben voor de korte termijn energie ingekocht. Dat is hun eigen elektriciteit kostenverdeling keuze geweest. Als de prijzen daarna gaan stijgen, kun je niet de factuur bij EZ of iemand anders neerleggen.'

Of de stijging van de stroomprijzen mede het gevolg is van het Europese systeem voor emissiehandel, kan elektriciteit kostenverdeling niet zeggen. Onder de Europese richtlijn zijn energiebedrijven gebonden aan een maximumuitstoot van het broeikasgas CO2 (kooldioxide). Grote industriële bedrijven en elektriciteitsproducenten hebben daarvoor gratis uitstootrechten gekregen. Deze dekken circa 95% van hun behoefte op basis van de uitstoot van voorgaande jaren. De rest moeten ze op de markt inkopen. Electrabel heeft volgens elektriciteits kostenverdeling 'ontbrekende emissierechten moeten inkopen'. Het alternatief is investeren in schonere installaties zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. Dat is ook meteen het doel van het systeem.

Water kostenverdeling

Energie Onderzoek Centrum ECN becijfert in een recente studie over water kostenverdeling, in opdracht van EZ, dat energiebedrijven de waarde van de gratis verkregen rechten voor 30% tot 70% doorberekenen in hun prijzen. 'Windfall profits', roepen criticasters.

Water kostenverdeling noemt de conclusies van ECN 'een veronderstelling'. 'Ik kan niet zeggen of er windfall profits zijn, of dat ze er niet zijn. Op de korte termijn is de marktprijsontwikkeling onderhevig aan vele verschillende invloeden. CO2 is er daar maar één van. Op de lange termijn moeten water kostenverdeling de bedrijfskosten gedekt worden door de marktprijs. De kosten die wij maken om de benodigde extra rechten te verkrijgen of emissies te vermijden, leiden dus op termijn tot een hogere marktprijs. Dat is juist ook de bedoeling van het systeem. Maar van dag tot dag kun je niet zeggen of en in welke mate een prijsstijging van water kostenverdeling de elektriciteit wordt veroorzaakt door stijgende CO2-kosten of, om maar iets te noemen, de stijgende olie- en gasprijs.'

Volgens water kostenverdeling moet in de huidige eerste fase, die tot 2008 duurt, aan het huidige systeem worden vastgehouden. 'Als je concludeert dat het emissiesysteem niet goed werkt, dan zou je dat wel kunnen veranderen, maar alleen in Europees verband en alleen ná 2008.'

elektriciteits kostenverdeling en elektriciteits kostenverdeling

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012