energie gas electriciteit elektriciteit water
informatiesystemen

klik

hier

 

Pijl

 

Energie informatiesystemen

Energie informatiesystemen op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Energieverbruikers klagen bij energie informatiesystemen over hoge stroomprijzen en gebrekkige marktwerking, de energiebedrijven zijn boos op hem omdat ze gedwongen worden opgesplitst, milieu-organisaties en oppositiepartijen vinden dat hij te weinig doet voor het milieu.

'Energie informatiesystemen zijn niet de energie- en milieuminister gebleken die hij beloofd had te worden', zei wetenschapper energie gebruik informatiesystemen onlangs in het blad Forum van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Energie gebruiks informatiesystemen zelf ziet dat anders.

'Volgens mij ben ik dat wel degelijk. Kijk naar wat we hebben bereikt. We hebben gaswinning in de Waddenzee mogelijk gemaakt. We hebben Gasunie opgesplitst in een handels- en een transportbedrijf - een gigantische prestatie. Energie verbruik informatiesystemen heeft de mogelijkheid van een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte aan de orde gesteld - daar durfde niemand over te praten. De liberalisering van de energiemarkt is voltooid. In windenergie op zee was een patstelling ontstaan, die heb ik doorbroken. En energie verbruiks informatiesystemen ben de eerste minister sinds tijden die de energiebesparing laat toenemen. Ik denk dat de energiesector blij mag zijn met deze minister.'

- De Tweede Kamer en de Algemene Energieraad vinden een energiebesparingsdoelstelling van 1,5% te bescheiden. Ze willen 2%.

Gas informatiesystemen

'Gas informatiesystemen hebben aan de raad gevraagd: vul dat eens in. Daarop volgde een groot stilzwijgen. We hebben de laatste jaren de energiebesparing wat laten lopen. We zijn onder de 1% gekomen. Terug naar 1,5% is een "hell of a job". In de industrie is veel gedaan, in de woningbouw minder. De gas gebruik informatiesystemen zijn buiten schot gebleven. Daar moet nu een slag worden gemaakt.'

- Zijn de maatregelen die u aankondigt niet aan de magere kant?

'Er staan veel concrete maatregelen in het Energierapport, zoals de gas gebruiks informatiesystemen invoering van verhandelbare energiebesparingscertificaten en het beprijzen van mobiliteit. Maar ze moeten nog worden uitgewerkt. Dit is een richtinggevend stuk. In de afgelopen jaren is er minder aandacht geweest voor het milieu, een sterke groei in emissies. We zijn nu bezig dat gas verbruik informatiesystemen proces te keren.'

- Maar de milieusubsidies voor wind op zee heeft u opgeschort.

'Een minister neemt de dossiers zoals hij gas verbruik informatiesystemen krijgt. De binnenlandse productie van duurzame energie was in het verleden onder druk gekomen door de wijze van subsidiëring. Met nieuwe subsidieregels heb ik de productie van duurzame energie gestimuleerd. Voor wind op zee gas verbruiks informatiesystemen dreigden vervolgens de bedragen te hoog op te lopen, met alle financiële gevolgen vandien voor de consument. Daarom heb ik daar een rem op moeten zetten.'

- Waarom maakt u zich niet sterk voor de komst van een kerncentrale in plaats van een kolencentrale? Een kerncentrale stoot geen CO2 uit.

Electriciteit informatiesystemen

'Je moet praktisch electriciteit informatiesystemen zijn. Ik ben niet tegen kernenergie, maar als je naar de markt kijkt, zit een nieuwe centrale er niet in. Private partijen zijn op dit moment bereid om in Nederland in een kolencentrale te investeren, niet in een electriciteit gebruik informatiesystemen kerncentrale. Ik denk dat een kolencentrale kan zonder het milieu extra te belasten. Je moet dan nieuwe technologieën toepassen, zoals ondergrondse opslag van CO2.'

- De Nederlandse en Europese energie-intensieve industrie electriciteit gebruiks informatiesystemen kampt met torenhoge energieprijzen, mede door het Europese CO2- beleid. Productie dreigt te worden verplaatst naar buiten Europa. Moet hier niet iets aan worden gedaan?

'Ja, daarom staat in het Energierapport dat verdergaande electriciteit verbruiks informatiesystemen CO2-reductie alleen moet plaatsvinden in een mondiale context, dus als de VS en China ook meedoen. Ik vind dat we heel zorgvuldig moeten nagaan of we als Europa na 2012 eenzijdig door moeten gaan met CO2-reductie. Als wij onze uitstoot reduceren en electriciteit verbruik informatiesystemen dat wordt elders in de wereld ongedaan gemaakt, dan schieten we niets op. Dan gaat het alleen ten koste van onze concurrentiekracht.'

Elektriciteit informatiesystemen

- Hoe ernstig is volgens u het effect van de hoge olieprijs op de economie?

'Elektriciteit informatiesystemen zijn niet zeggen dat we zonder zorgen moeten zijn als de olieprijs nog verder stijgt. Maar wie een beetje historisch besef heeft, weet dat de olieprijs in de jaren zeventig nog hoger lag. En elektriciteit gebruik informatiesystemen er zitten ook positieve kanten aan. Doordat de olieprijs is gekoppeld aan de gasprijs, pakt dit gunstig uit voor het overheidsbudget. En in een tijd van hoge olieprijzen wordt meer gedaan aan energiebesparing.'

Een nieuwe bedrijfstak: energiebesparingsdiensten en elektriciteit gebruiks informatiesystemen

Het idee van het kabinet om verhandelbare energiebesparingscertificaten in te voeren, is niet nieuw. In Engeland, Italië en Australië bestaan al dergelijke elektriciteit verbruik informatiesystemen. Frankrijk heeft wetgeving in voorbereiding. Uit een haalbaarheidsstudie die in opdracht van EZ is verricht door het bureau CEA, blijkt dat het Engelse systeem 'zeer effectief' is. Volgens CEA kan er door de verhandelbaarheid van besparingsverplichtingen zelfs een compleet nieuwe elektriciteit verbruiks informatiesystemen bedrijfstak ontstaan van bedrijven die zich specialiseren in energiediensten.

EZ gaat de komende maanden met belanghebbenden om de tafel zitten om de plannen verder uit te werken. Oppositiepartij elektriciteit informatiesystemen steunt het initiatief: de partij heeft zelfs een eigen voorstel klaarliggen voor een Energiebesparingswet, mocht de regering er niet uitkomen.

Water informatiesystemen

PvdA-kamerlid water informatiesystemen hoopt op creatieve oplossingen: 'Een energiebedrijf kan zuinige klanten korting geven of acties doen met Philips voor spaarlampen.'

MKB-Nederland reageert terughoudend. 'We zijn bang dat het systeem gaat leiden tot bureaucratische rompslomp', zegt water gebruik informatiesystemen van de ondernemersorganisatie. 'Vooral in Italië zijn daar slechte ervaringen mee. Het systeem gaat uit van een goed werkende markt voor energie en aanvullende diensten, maar daarvan is nu geen sprake: water gebruiks informatiesystemen'

Het idee van het kabinet om verhandelbare water verbruik informatiesystemen energiebesparingscertificaten in te voeren, is niet nieuw. In Engeland, Italië en Australië bestaan al dergelijke elektriciteit verbruik informatiesystemen. Frankrijk heeft water verbruiks informatiesystemen wetgeving in voorbereiding. Uit een haalbaarheidsstudie die in opdracht van EZ is verricht door het bureau CEA, blijkt dat het Engelse systeem 'zeer effectief' is. Volgens CEA kan er door de verhandelbaarheid van besparingsverplichtingen water informatiesystemen zelfs een compleet nieuwe elektriciteit verbruiks informatiesystemen bedrijfstak ontstaan van bedrijven die zich specialiseren in energiediensten.

elektriciteits informatiesystemen en elektriciteits informatiesystemen

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012