energie gas electriciteit elektriciteit water
grootverbruik

klik

hier

 

Pijl

 

Energie grootverbruik

Energie grootverbruik op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Energietransitie in het wegverkeer houdt in dat we zoeken naar duurzame energie grootverbruik alternatieven voor de conventionele auto op benzine of diesel die ons leefmilieu vervuilt, fossiele brandstoffen opmaakt en het broeikasgas CO2 uitstoot. Al tientallen jaren worden alternatieven voor energie grootverbruik voorgesteld, zoals aandrijving via batterijen of brandstofcellen. Beide systemen zijn stil, zuinig, kunnen op duurzame energie rijden en zijn lokaal emissievrij.

Maar het tijdpad van ontwikkeling naar energie grootverbruik grootschalige marktintroductie van nieuwe technologieën is onzeker of duurt te lang. Elektrische auto's zijn een stille dood gestorven door de tegenvallende prestaties en betrouwbaarheid van batterijtechnologie. De grote autofabrikanten beloofden ooit dat brandstofcelauto's in 2003 in de showroom zouden staan. Inmiddels is de consensus dat dat wel 2015 gaat worden.

Gas grootverbruik

Intussen staat de gas grootverbruik conventionele technologie niet stil. De emissie-eisen aan voertuigen worden steeds verder aangescherpt en elke keer door conventionele voertuigen gehaald. De huidige Euro 4-voertuigen, zeker op gas grootverbruik benzine, zijn ten opzichte van de periode vóór de emissiewetgeving een factor twintig schoner geworden. Tegen 2015 praten we over Euro 6 of Euro 7. Auto's, ook diesels, zullen dan zó weinig uitstoten, dat er sprake is van 'zero effect level'. Wat is dan nog de de toegevoegde waarde van 'zero emission'? En wat is ons gas grootverbruik dat verschil waard?

Electriciteit grootverbruik

Een tweede probleem van electriciteit grootverbruik alternatieve aandrijvingen en energiedragers is dat ze wel duurder zijn, maar voor de gebruiker niet vanzelfsprekend voordeel opleveren. Pas bij zeer hoge olieprijzen gaan zuinige technieken vanzelf renderen electriciteit grootverbruik.

De uitdaging voor de automobielindustrie is dus de eigenschappen van nieuwe aandrijftechnologie te benutten voor het creëren van toegevoegde waarde voor de gebruiker. Meerwaarde verkoopt veel gemakkelijker dan energiezuinigheid. Elektrische aandrijving kan electriciteit grootverbruik bijvoorbeeld worden gebruikt om sportieve prestaties te bereiken en biedt de mogelijkheid om de architectuur van de auto radicaal te veranderen. En de hogere elektrische vermogens maken het mogelijk veel functies in de auto op comfortabelere wijze electriciteit grootverbruik aan te sturen. Dat moet uiteraard niet ten koste gaan van het rendement.

Water grootverbruik

De verbrandingsmotor biedt overigens ook water grootverbruik veel potentieel in het verbeteren van het rendement. Er zijn nieuwe verbrandingsconcepten in ontwikkeling, motoren worden kleiner en van een turbo voorzien. Hybridisatie levert ook enige tientallen procenten besparing op. Maar deze technieken zijn water grootverbruik niet per se goedkoop.

Verdere verduurzaming is mogelijk met CO2-neutrale biobrandstoffen, waarbij de te nemen transitiestappen relatief beperkt zijn. Of er genoeg biobrandstof voor het wegverkeer beschikbaar komt, weten we nog niet. Maar ook van water grootverbruik duurzaam geproduceerde waterstof is dat niet zeker.

Duurzame energie zal nog heel lang heel duur en schaars zijn. En brandstofcelauto's springen daar eigenlijk nogal inefficiënt mee om. Als we met elektrolyse uit duurzaam geproduceerde elektriciteit waterstof maken, verliezen we zo'n veertig procent, en bij transport en compressie van waterstof nog een procent of tien tot twintig. Bij het weer omzetten daarvan in elektriciteit in de brandstofcel, verliezen we weer ten minste vijftig procent. Dat betekent dat je in deze keten driekwart van je dure, duurzame energie verliest.

Waterstof is dus geen water grootverbruik tovermiddel en niet vanzelfsprekend de winnaar in de transitiearena.

elektriciteits grootverbruik en elektriciteits grootverbruik

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012