energie gas electriciteit elektriciteit water
doorberekening

klik

hier

 

Pijl

 

Energie doorberekening

Energie doorberekening op basis van de NexBox hardware en Nexmaster software.

Stijgende energieprijzen vergroten de kansen voor duurzame energie en energie doorberekening. Bovendien is de schade aan milieu en samenleving nog altijd groter dan de opbrengst aan accijns en heffingen

Energie doorberekening, hoge brandstofprijzen en de wijze waarop energiebedrijven CO2-prijzen doorberekenen, leiden tot een brede roep om overheidsingrijpen. Wij zijn daartegen, onder meer omdat consequent doorberekenen van milieukosten noodzakelijk is voor een duurzame energievoorziening. Weeffouten, zoals in het CO2-handelssysteem energie doorberekening kunnen op een andere wijze efficiënt worden aangepakt.

De hoge olie- en CO2-prijzen zijn voelbaar in de portemonnee van de consument. Hierdoor betaalt een gemiddeld gezin dit jaar ruim 200 euro meer voor zijn elektriciteit en energie doorberekening. Aardgas en autorijden worden eveneens steeds duurder. De hoge brandstof- en elektriciteitsprijzen maken veel los bij consumenten en bedrijven. Door extreem hoge winsten energie doorberekening van Shell en door de wijze waarop elektriciteitsbedrijven de CO2-lasten doorberekenen, is in de media het beeld ontstaan dat over de ruggen van consumenten veel geld wordt verdiend.

Gas doorberekening

Daarbij komt het idee dat accijnzen in Nederland relatief hoog zijn en gas doorberekening in vergelijking met ons omringende landen.
De hoge prijzen leiden tot een steeds luider wordende roep om ingrijpen van de overheid. De interventie en gas doorberekening zou moeten leiden tot prijsregulering, in het bijzonder door middel van aanpassing van accijnzen op motorbrandstoffen en de emissiehandelsprijs. ANWB, RAI, Bovag, VVD en ook de PvdA, allemaal pleiten ze voor accijnsverlaging (kwartje van Kok teruggeven) of andere compensatie om de 'uitzonderlijk hoge brandstofprijzen' te compenseren en gas doorberekening.

Een vergelijkbare reactie zien we bij de emissiehandel. De olieprijzen en dus ook de hieraan gekoppelde gasprijzen stijgen doordat de vraag groter is dan het gas doorberekening aanbod. Een van de neveneffecten is dat energiebedrijven overschakelen op de goedkopere kolen. Dat leidt tot meer CO2-uitstoot, waardoor de vraag naar emissierechten groter wordt en dus de CO2-handelsprijs stijgt: de afgelopen maanden van zeven euro per ton naar 29 euro per ton. Er gaan stemmen op om een maximumprijs gas doorberekening voor CO2 te hanteren. Ook het recent verschenen Energierapport noemt deze mogelijkheid.

Electriciteit doorberekening

Deze roep om electriciteit doorberekening of maximering van milieuheffingen is onterecht en onverstandig. De accijnzen en CO2-emissiehandel zijn belangrijke middelen op weg naar volledige internalisering van de milieukosten, in dit geval in het bijzonder voor CO2. Het totaal aan electriciteit doorberekening heffingen en andere instrumenten levert nog altijd minder op dan de schade die wordt toegebracht aan het milieu, volksgezondheid en de maatschappij.

Electriciteit doorberekening sluit aan op het principe 'de vervuiler betaalt' en zet op termijn ook echt zoden aan de dijk. Er wordt vaak beweerd dat de regel geen effect heeft, vanwege de geringe prijselasticiteit (prijsgevoeligheid). Studies tonen echter aan dat de langetermijneffecten op klimaat wel degelijk significant zijn. Dit geldt voor electriciteit doorberekening, energiebelastingen en voor autobelastingen, zoals accijnzen en houderschapsbelastingen. Het is nog maar de vraag of deze effecten met een ander type instrument, zoals stimulering van zuiniger gebruik of campagnes om mensen uit de auto te krijgen, op dit moment gehaald kunnen worden.

Elektriciteit doorberekening

De gestegen elektriciteit doorberekening aangrijpen om kritiek te uiten op milieuheffingen is niet alleen unfair, maar gaat ook voorbij aan de hoofdoorzaak van de prijsstijging: de spanning tussen vraag en aanbod. Door toenemende schaarste elektriciteit doorberekening van olie en gas en de stijgende CO2-handelsprijzen zal op termijn een structurele stijging van de elektriciteitsprijs optreden. Dit is een gewenst en bedoeld effect van emissiehandel. Hoe hoger de handelsprijs voor CO2, hoe interessanter investeringen worden in duurzame opties waarvoor elektriciteit doorberekening geen CO2-emissierechten nodig zijn.

Wij pleiten voor een aanpak bij de bron: de groeiende afhankelijkheid van fossiele grondstoffen met hun vervuilende emissies. Daarvoor zijn elektriciteit doorberekening heffingen en accijnzen van groot belang uit het oogpunt van effectiviteit en rechtvaardigheid.

Water doorberekening

Dit vereist water doorberekening beleid dat op langere termijn gehandhaafd wordt en niet bij elke prijsstijging of elk zuchtje tegenwind gecompenseerd wordt vanwege nadelige inkomens- of concurrentie-effecten. Uiteraard dient wel gekeken te worden naar de sociale functie water doorberekening die energie heeft: hoge energiekosten treffen vooral de minder draagkrachtigen. Prijsregulering in de energiemarkten, zoals nu door velen wordt gesuggereerd, is voor de lage inkomens niet de oplossing.

Eigenlijk is er maar één ding waar we ons wél druk om moeten maken: onterechte doorberekening van uitstootrechten die energiebedrijven voor een deel gratis water doorberekening hebben gekregen. Dit zou enorme 'windfall profits' voor stroomproducenten betekenen. Dit kan worden voorkomen door op korte termijn energiebedrijven te dwingen inzage te geven in de kosten die zij maken voor de aanschaf van emissierechten of het nemen van CO2-reductiemaatregelen. Deze transparantie maakt ook de omvang duidelijk van water doorberekening de eerder geconstateerde weeffout en geeft inzicht in de oplossingen ervoor.

elektriciteits doorberekening en elektriciteits doorberekening

Tel: 010 288 74 15
NEXUS Home

update van 14-11-2012